Fotograf: Danish Saroee

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

För dig som redan är yrkesverksam undersköterska och vill specialisera dig inom anestesi, operation och intensivvård.

Som specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård arbetar du med avancerad sjukvård inom den perioperativa processen och/eller intensivvård på sjukhus. Du ger omsorg och omvårdnad till patienten samt stödjer och handleder patienten och närstående i den personcentrerade vården.

Utbildningen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom yrket och vill arbeta med personcentrerad vård. Du tycker att etik och värdegrund är viktigt och att det styr arbetet.

Utbildningen är certifierad av Föreningen Vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att du ska kunna gå ut på LIA-praktik och sedan arbeta inom högspecialiserad vård som undersköterska krävs det att du uppfyller kraven för den skyddade yrkestiteln undersköterska innan du påbörjar utbildningen.

Utbildningsfakta

 • 1 år, 200 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • svenska 2
 • vård- och omsorgsarbete 1
 • vård- och omsorgsarbete 2
 • medicin 1
 • psykologi 1
 • ytterligare kurser från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande som ger totalsumma 1500 poäng
 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 1600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens. Du ska även skicka in underlag som styrker att du uppfyller kraven för den skyddande yrkestiteln undersköterska.  

För att du ska komma ut på Lärande I Arbete (vår praktik) och sedan skaffa dig jobb inom området krävs det att du uppfyller kraven för den skyddade yrkestiteln undersköterska innan du startar utbildningen. Du ansöker om underlag som styrker att du uppfyller kraven digitalt via Socialstyrelsen. Här står allt du behöver veta för att starta processen: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 8 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • vetenskapliga metoder och evidensbaserat arbete inom verksamhetsområdet
 • avgränsning och problemformulering
 • kvalitetskriterier vid kritisk granskning av källor
 • planera och välja metod för ett individuellt examensarbete
 • analysera och diskutera vård ur ett vetenskapligt perspektiv.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • vanligt förekommande mikroorganismer
 • specialiserad kunskap om vårdrelaterade infektioner
 • specialiserad kunskap i smitta och smittspridningsvägar
 • riskfaktorer och infektionsförebyggande skyddsåtgärder.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hälsofrämjande perspektiv och personcentrerat arbetssätt i vården
 • organisation, lagstiftning, författningar och riktlinjer som reglerar sjukvården
 • verksamhetsfältets organisationsmodeller och målarbete på organisations, enhetens och individ nivå
 • olika former av arbetsorganisation
 • olika former av kvalitetsledning och kompetensutveckling.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbetsplatsens målgrupper och dess specifika behov av vård
 • vårdkedjan inom vården av patienten på anestesi och operation och hur olika yrkesfunktioner samverkar
 • kunskaper i arbetssätt på arbetsplatsen om personcentrerad vård/omvårdnad inom anestesi och operations olika specialiteter
 • etiska frågeställningar inom vården av patienter inom anestesi och operation
 • vikten av stöd till närstående.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • arbetsplatsens målgrupper och dess specifika behov av vård
 • vårdkedjan inom vården av patienten på intensivvård och hur olika yrkesfunktioner samverkar
 • arbetssätt på arbetsplatsen om personcentrerad vård/omvårdnad inom intensivvårdens olika specialiteter
 • etiska frågeställningar inom vården av patienter inom intensivvård
 • vikten av stöd till närstående
 • arbetsplatsens olika professioner och hur dessa samverkar i vårdkedjan.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hälsofrämjande perspektiv och personcentrerat arbetssätt i vården
 • medicinteknisk apparatur och tillämpningsområde
 • risker och komplikationer vid användning av medicinteknisk apparatur
 • skötsel och hantering av medicinteknisk apparatur
 • säker hantering vid användning av teknisk utrustning i förekommande arbetsmoment inom undersköterskans yrkesroll utifrån gällande lagstiftning, manualer och riktlinjer.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hur människor lär och tillägnar sig kunskap på olika sätt
 • göra en analys av människors behov av information och kunskap med stöd av teorier om hur vi uppfattar och lär
 • stödja närstående i samband med sjukhusvistelse
 • olika kommunikationsmodeller och samtalssituationer
 • olika handledningsmetoder/modeller inom vårdarbetet.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kroppens anatomi och fysiologi
 • kroppens organsystem och hur de olika organsystemen påverkas vid olika sjukdomstillstånd
 • specialiserade kunskap om olika sjukdomstillstånd
 • olika behandlingsalternativ relaterat till olika sjukdomstillstånd
 • kunskap om olika undersökningar
 • specialiserad kunskap om olika faktorer som påverkar hälsan för patienten
 • specialiserad kunskap i personcentrerad vård/omvårdnad till patienten inom anestesi, operation och intensivvård.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation och intensivvård.

Läs mer

Uppdaterad