Läkemedelstekniker

För dig som är intresserad av kemi och matematik vill arbeta inom läkemedelsproduktionen.

 

Som läkemedelstekniker arbetar du inom läkemedelsproduktionen med till exempel substanstillverkning, läkemedelsformulering eller förpackningshantering och distribution.

Utbildningen passar dig som är noggrann och kvalitetsmedveten samt har ett intresse för kemi och teknik. Du behöver kunna arbeta strukturerat och systematiskt.

Du bör även besitta mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation och kommunikation är viktigt i yrkesrollen.

Flera läkemedelsföretag har igång produktionen dygnets alla timmar så du ska vara bekväm med att arbeta obekväma arbetstider eller i skift på företaget. Praktikplatserna finns över hela Mälardalen (Stockholm, Uppsala, Södertälje och Strängnäs). Tempot under utbildningen är högt och kräver både deltagande och engagemang. Du kommer att arbeta mycket i grupp då utbildningen speglar yrket.

Utbildningsfakta

 • 1,5 år, 300 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • kemi 1
 • matematik 2
 • svenska 3.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 17 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • introduktion analytiska tekniker vid läkemedelstillverkning
 • analysmetoder, metodvalidering
 • grundverktyg inom analytisk kemi (vägning, titrering, pH-mätning)
 • provtagning
 • processanalyser kontra Produktanalyser
 • farmakopémetoder och elektrokemiska metoder
 • spektroskopiska metoder och ELISA
 • kromatografiska metoder
 • fysikaliska metoder (densitet och viskositet)
 • mikrobiologiska metoder
 • moderna analytiska verktyg.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • lagstiftning inom EHS
 • ledningssystem inom EHS
 • riskfaktorer och olika strategier för att planera och arbeta på ett effektivt och säkert sätt vid läkemedelsproduktion
 • systematiskt arbetsmiljöarbete.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • mikroorganismer, dess egenskaper och påverkan vid arbete samt produktsäkerhet
 • mikrobiologisk provtagning
 • produkter och processer som avses aseptiska
 • utformning av renrum och slussar, luftflöden
 • materialval
 • riskklassade produkter i renrum
 • arbete i renrum och personlig hygien
 • risker för produkt och människa som är relaterat till bristande hygien
 • HVAC – skillnader mellan olika renrumsklasser
 • egenkontroll
 • rengöring och rengöringsvalidering.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • vad är reglerteknik och varför behövs den i produktion
 • standard PID-regulatorns olika delar
 • framkoppling
 • olika regulatorstrukturer: kaskad, split-range
 • grundläggande om stabilitet i reglersystem
 • sekvensreglering
 • grundläggande om receptstyrning enligt ISA-88 standarden
 • grundläggande om larmlistor
 • orientering i Distributed Control Systems, DCS
 • grundläggande om validering och GAMP-guiden
 • produktionsprocessen
 • produktionens maskiner och utrustning
 • validering och kvalificering av utrustning och lokaler
 • tekniska termer
 • tillämpningar: statistisk processkontroll och acceptansprovtagning.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • definition av ett läkemedel
 • läkemedelsutveckling
 • reglering och kontroll av läkemedel
 • läkemedelstillverkning i Sverige (konventionella, biologiska, kliniskt prövningsmaterial samt extempore)
 • läkemedelskemi
 • galenisk farmaci
 • allmän farmakologi.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • formalia för examensarbete
 • projektarbete som arbetsform
 • problemformulering
 • undersökningsmetodik
 • rapportering skriftligt och muntligt.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • primär-, sekundär och tertiärförpackningar
 • materialflödet i en läkemedelsfabrik
 • serialisering
 • Good Distribution Practice.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • regelverk: GMP och GDP
 • grundorsaksanalyser
 • riskanalyser
 • validering
 • ändringshantering
 • CAPA
 • dokumentation
 • Lean.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • produktprofil TPP
 • administrationsvägar
 • läkemedelsformer
 • beredningsformer
 • enhetsoperationer vid tillverkning
 • krav på läkemedel Quality by Design
 • processparametrar och processkontroller
 • validering.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • under 5 veckor genomför du din LIA-period ute på ett företag, där du omsätter dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en praktisk miljö
 • praktiskt arbete inom läkemedelsproduktion
 • omsätta teoretiska kunskaper i praktiken
 • deltagande i produktionens olika delar
 • tillämpa Good Manufacturing Practice (GMP)
 • redovisa skriftligt i PM och presentera muntligt.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • under 8 veckor genomför du din LIA-period ute på ett företag, där du omsätter dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en praktisk miljö
 • praktiskt arbete inom läkemedelsproduktion
 • omsätta teoretiska kunskaper i praktiken
 • deltagande i produktionens olika delar
 • tillämpa Good Manufacturing Practice (GMP)
 • redovisa skriftligt i PM och presentera muntligt.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • grundläggande matematik, repetition
 • hantering och tolkning av mätdata (tillämpad statistik)
 • tillämpningar: koncentrations- och spädningsberäkningar, linjära och icke-linjära förlopp.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • grundläggande cellbiologi med fokus på central glukos-metabolism, biprodukt-bildning, celltillväxt och produkt-expression. Likheter och skillnader mellan mikro-organismer och animalie-celler
 • orientering om olika sätt att mäta och karaktärisera en cellkultur
 • förenklad modell av bioreaktor med hjälp av massbalans, uppehållstider och stökiometri med fokus på kvalitativa egenskaper
 • olika sätt att odla celler: batch, fedbatch, kontinuerligt och perfusion. Samt att förstå de olika teknikernas egenskaper ur produktionssynpunkt
 • olika faser under en odling och grunder för hur en batch dokumenteras
 • beskriva en bioreaktors olika delar och funktion och tillhörande utrustning som perfusionsfilter, samt vanliga mätgivare
 • tekniker för att upprätthålla goda odlingsförhållanden och användning av återkoppling från mätgivare
 • orientering om överföring och uppskalning av odlingsprocesser
 • fördjupning kring skillnader i odling av mikroorganismer och animalieceller. Detta omfattar cellbiologi, rekombinant expression, cellbanker, mediumberedning och odlingsteknik
 • aseptik kring cellodling: medium-beredning, luft-tillförsel, bioreaktor, provtagning
 • orientering om produktion av vaccin
 • orientering om produktion där cellerna är produkten.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • proteinkemi, proteinbildning och proteiners biologiska funktioner
 • biologiska, fysikaliska, kemiska och matematiska grundbegrepp
 • enhetsoperationer
 • operationsmoment
 • processlära
 • reningsstrategier. 

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Definition av Aktiv substans (API)
 • hur utvecklas API
 • beskrivning av en ”standardfabrik”
 • enhetsoperationer som används i tillverkning av småmolekylär aktiv substans
 • media i en API-tillverkningsanläggning
 • flödesschema
 • batchprotokoll.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • läkemedelsdokumentation
 • fackspecifika termer
 • skriva rapporter
 • läsa rapporter
 • skriftlig och muntlig kommunikation
 • beskriva tekniska processer.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • läkemedelstekniker
 • läkemedelsoperatör
 • processoperatör
 • produktionsgranskare
 • produktionstekniker.

Läs mer

Uppdaterad