Barnspecialistundersköterska

För dig som redan är yrkesverksam undersköterska och vill specialisera dig inom barn- och ungdomssjukvård.

Som barnspecialistundersköterska arbetar du inom hälso- och sjukvården med barn och ungdomar samt deras anhöriga. Du kan också arbeta med barn med olika funktionsnedsättningar.

Utbildningen passar dig som är empatisk och lyhörd. Du kommer vara en trygg punkt för barnet och behöver kunna hantera och kommunicera svåra situationer.

Utbildningen är certifierad av Föreningen Vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.

För att du ska kunna gå ut på LIA-praktik och sedan arbeta inom barnsjukvården som undersköterska krävs det att du uppfyller kraven för den skyddade yrkestiteln undersköterska innan du påbörjar utbildningen.

Utbildningsfakta

 • 1 år, 200 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • svenska 2
 • vård- och omsorgsarbete 1
 • vård- och omsorgsarbete 2
 • medicin 1
 • psykologi 1
 • ytterligare kurser från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande som ger totalsumma 1500 poäng
 • 1 års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 1600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 8 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ge ett empatiskt, lyhört och professionellt bemötande till varje enskilt barn och familj utifrån deras unika förutsättningar gällande värdegrund och livsvillkor
 • ha förmåga till självständig reflektion över yrket och det egna handlandet i yrkesrollen som leder till vidare lärande och professionell utveckling
 • kunna bemöta barnet utifrån ett salutogent perspektiv
 • vara medveten om hur egna attityder, värderingar och tidigare erfarenheter påverkar det egna förhållningssättet och ta ansvar för en professionalitet
 • ha en välutvecklad förmåga att samarbeta och ta ansvar för helheten.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • lagar, författningar och konventioner
 • kunskap om hur barns och familjens livsvillkor påverkar barnet och familjen
 • kunna iaktta barn och kunna dra slutsatser om deras medicinska och psyko-sociala hälsa
 • professionellt bemötande av familjer i kris
 • bemötande utifrån värdegrundsperspektiv och alla människors lika värde.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • barns fysiska, psykosociala och kognitiva utveckling
 • barn och ungdomars utveckling i tvärvetenskapligt perspektiv
 • barns och familjens livsvillkor påverkar barnet och familjen och barnets utveckling
 • bemötande med empatiskt, pedagogiskt och åldersadekvat sätt
 • iaktta barn och kunna dra slutsatser om barnets fysiska, psykosociala och kognitiva utveckling
 • barns utveckling och om krisreaktioner i olika åldrar kunna bemöta barnet och familjen professionellt.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • vetenskapliga metoder och evidensbaserat arbete
 • avgränsning och problemformulering
 • kvalitetskriterier vid kritisk granskning av källor
 • planera och välja metod
 • analysera och diskutera vård ur ett vetenskapligt perspektiv.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • barns anatomi och fysiologi
 • specifika rutiner på arbetsplatsen
 • sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar hos barn
 • kvalitetskriterier för bra omvårdnad
 • barns och familjers livsvillkor och hur det påverkar barnen
 • barnsjukvård och specifik omvårdnad av sjuka barn eller specifik omvårdnad av barn inom specialförskola/särskola
 • möta barn på ett empatiskt, pedagogiskt och åldersadekvat sätt
 • Iaktta barn och kunna dra slutsatser om deras medicinska och psykosociala hälsa
 • bedöma, kommunicera och dokumentera förändringar i barnets och familjens allmäntillstånd
 • förstå barnets hälsotillstånd och omvårdnadsbehov genom journalläsning
 • genomföra rätt rutiner
 • delta i teamarbete och handledning

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • barn anatomi och fysiologi
 • betydelsen av specifika rutiner på ett specialiserat sätt
 • medicinska, kirurgiska och psykiatriska sjukdomstillstånd
 • funktionsnedsättningar hos barn
 • nutritionens betydelse för det växande barnet
 • krisreaktioner hos barn, ungdom och deras familjer
 • områden och andra yrkesroller som gränsar till det egna arbetsområdet
 • kvalitetskriterier för bra omvårdnad
 • vård och bemötande inom barnsjukvården eller omvårdnad inom specialförskola/särskola.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • empatiskt, lyhört och professionellt bemötande utifrån värdegrund, livsvillkor och sjukdomstillstånd
 • självständig reflektion över yrket och det egna handlandet i yrkesrollen som leder till vidare lärande och professionell utveckling
 • bemöta barnet utifrån ett salutogent perspektiv
 • vara medveten om hur egna attityder, värderingar och tidigare erfarenheter påverkar det egna förhållningssättet och ta ansvar för en professionalitet
 • möta barnet på barnets villkor i svåra situationer med en utvecklad kommunikativ förmåga.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • barns anatomi och fysiologi
 • barn och ungdomars utveckling i tvärvetenskapligt perspektiv
 • specifika rutiner och mätmetoder
 • medicinska, kirurgiska och psykiatriska sjukdomstillstånd hos barn
 • omvårdnad av det neonatala barnet med specialiserade kunskaper för
  barnsjukvården
 • nutritionens betydelse för det växande barnet
 • krisreaktioner hos barn, ungdom och deras familjer
 • lagar, författningar och konventioner

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • barnspecialistundersköterska
 • undersköterska inom barnsjukvård.

Läs mer

Uppdaterad