Medicinsk sekreterare

För dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvården som ett viktigt administrativt stöd.

Som medicinsk sekreterare har du en intressant yrkesroll med varierande arbetsuppgifter som journalskrivning, remisshantering, tidsbokning, inregistrering i kvalitetsregister, DRG-kodning, kassaarbete och service i reception.

Programmet passar dig som trivs med datorn som arbetsredskap. Du behöver ha goda språkkunskaper, vara kvalitetsinriktad, flexibel och en bra teamspelare. Du kommer att arbeta i en bransch i ständig förändring med en snabb takt av digital utveckling.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • engelska 6
 • svenska 3.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 15 kurser varav 3 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • anatomi och fysiologi
 • sjukdomslära
 • basal vårdhygien och vårdrelaterade infektioner
 • akut omhändertagande - HLR.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • olika teorier och modeller i arbetspsykologi
 • begrepp och definitioner inom organisation och ledarskap
 • ledarskapsteorier
 • hälso- och sjukvårdens organisation och kvalitetsarbete
 • krishantering
 • framtida trender inom hälso-och sjukvård.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Officepaketet
 • IT-säkerhet och sekretess
 • aktuella digitala vårdadministrativa system
 • skapa och administrera en hemsida
 • informationsteknik.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • digitalisering utifrån ett individ, organisations och samhällsperspektiv
 • inblick hos olika aktörers arbete kring e-hälsa
 • informationssäkerhet
 • standardiserad och strukturerad vårddokumentation
 • aktuella e-tjänstelösningar inom vården
 • personcentrerad vård och dess betydelse för implementering av digitala lösningar
 • förändringsledning ur ett individ men även ett organisationsperspektiv.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomiska grundbegrepp och principer
 • vårdekonomi
 • budgetering, fakturering och inköp
 • registrering och statistik.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • formalia vid examensarbete i rapportform
 • teori och undersökningsmetoder
 • metod och datainsamling av relevanta källor samt sammanställning av resultat.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • hälso-och sjukvårdens organisation och styrning
 • lagar, författningar och avtal som styr svensk sjukvård
 • EU-regler angående betalningssystem
 • regelverk som styr journalhantering, journalskrivning och diarieföring och arkivering
 • administration med inriktning mot bemanning, schemaläggning och lönerapportering
 • vårdadministrativa arbetsuppgifter till exempel kallelser, remisshantering och bokningar.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • begrepp och definitioner kring vårdens klassifikations- och kodningssystem
 • vårdens klassifikations- och kodningssystem
 • DRG-systemets uppbyggnad och användning
 • sjukdomars- och hälsotillstånds primärklassificering enligt ICD-10-SE
 • KVÅ, systemet för åtgärdsklassificering
 • klassificering på ett etiskt korrekt sätt.

Denna kurs finns att ansöka till som enskild kurs.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kommunikationsteorier
 • kroppsspråk och den muntliga kommunikationen
 • bemötande med hänsyn till kulturella skillnader och utifrån ett etiskt perspektiv
 • kommunikationsutmaningar
 • handledningsprocessen
 • kunskap och lärande
 • roller vid handledning
 • det svåra samtalet vid handledning.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • praktiskt deltagande i förekommande arbetsuppgifter på LIA-platsen med fokus på den dagliga medicinska dokumentationen i aktuellt journalhanteringsprogrammet
 • skriftlig rapportloggbok eller blogg, samt muntligt redovisa i gruppdiskussioner utifrån givna frågeställningar.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • aktivt följa och ta del av de arbetsuppgifter som den medicinska sekreteraren utför på LIA-platsen
 • skriftlig rapportloggbok eller blogg, samt muntligt redovisa i gruppdiskussioner utifrån givna frågeställningar.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • att aktivt följa och självständigt och utföra de arbetsuppgifter som den medicinska sekreteraren utför på LIA-platsen
 • skriftlig rapportloggbok eller blogg, samt muntligt redovisa i gruppdiskussioner utifrån givna frågeställningar.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • journalsystemet Take Care
 • att använda korrekt dokumentation utifrån given kravspecifikation
 • medicinsk dokumentation och dokumentationsflödet
 • dokumentation med modern teknik
 • sekretess och säkerhetskrav vid medicinsk dokumentation
 • ergonomi
 • språkriktighet och svenska skrivregler
 • medicinska termer och uttryck.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • medicinsk engelska i tal och skrift
 • medicinskt fackspråk på engelska
 • vårddokumentation på engelska
 • professionellt bemötande och kommunikation med engelsk talande patienter, anhöriga och medarbetare
 • informationssökning av relevanta källor (till exempel referens- och forskningsmaterial) på engelska.

Längd: 30 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • medicinskt ordförråd (översättning av medicinska termer och uttryck)
 • diktamen
 • stavnings- och försvenskningsregler.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • medicinsk sekreterare
 • vårdadministratör
 • läkarsekreterare
 • DRG-controller
 • administrativ assistent inom läkemedelsindustrin
 • forskningssekreterare.

Läs mer

Uppdaterad