Redovisningskonsult

För dig som vill arbeta med bokföring, gillar siffror och är noggrann.

Som redovisningskonsult arbetar du med redovisning och bokslut. Du sköter även analys och rådgivning, löpande bokföring, avstämningar och deklarationer. Du förväntas även kunna kommunicera, analysera och prognostisera utfall.

Utbildningen passar dig som brinner för ekonomi, siffror och är kommunikativ i tal och skrift. Det är viktigt att du är noggrann och kan hålla deadlines. För att lyckas i yrket bör du även ha mycket goda kunskaper i excel och andra it-verktyg.

Det är även viktigt att du kan och vill jobba i team samt är lösningsorienterad och kvalitetsfokuserad.

Utbildningsfakta

 • 2 år, 400 YH-poäng
 • Studieort Stockholm
 • Platsbunden/fysisk undervisning
 • Heltid
 • Avgiftsfri och CSN-berättigad

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt

 • matematik 2
 • svenska 3
 • företagsekonomi 1.

Ansök till utbildningen

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen YH-antagning.

Ansökningsguide

Kurser i utbildningen

Utbildningen består av 16 kurser varav 2 är LIA (Lärande i arbete). 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • inblick i olika molnbaserade affärssystem
 • tillämpa vissa molnbaserade affärssystem.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • förstå och kunna tillämpa grundläggande juridiska begrepp 
 • kunskap om rättsstatens uppbyggnad och rättsväsendets funktion i en demokrati 
 • redogöra för olika metoder att förebygga och lösa tvister inom affärslivet, arbetsrättsliga problem. 
 • fördjupad kunskap om lagar och bestämmelser som påverkar valet av företagsform 
 • kunskap om lagar och avtal som påverkar företagandet och företagarens privatliv 
 • kunna upprätta och analysera juridiska dokument som kan förekomma inom affärslivet 
 • att lösa juridiska problem inom affärslivet med hjälp av rättskällor.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • grundläggande associationsrättsliga begrepp och principer
 • lagar som styr olika associationer
 • skillnader mellan olika associationer vad gäller styrning, behörighet, personligt ansvar och kapitalanskaffning samt kapitalskydd
 • styrelsens, vd:ns och revisorns roller, rollfördelning och ansvar i ett aktiebolag
 • vissa juridiska dokument som förekommer inom främst aktiebolagsrätten och också kunna analysera enklare sådana dokument
 • svar på juridiska problem som kan uppkomma i olika associationsrättsliga frågor.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • inkomstskatt
 • socialavgifter
 • skatterättsliga uppbörds- och förfaranderegler
 • mervärdesskatt
 • internationell skatterätt.

Längd: 35 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomisk terminologi
 • lagstiftning
 • löpande bokföring (manuell)
 • datortillämpning i bokföring/bokslut
 • värdering av tillgångar och skulder
 • samband mellan redovisningsrapporter
 • bokslutsdispositioner
 • skatt i aktiebolag
 • bokslut.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kunskap om ekonomistyrningens syfte
 • metoder och modeller
 • produktkalkyler
 • investeringsbedömning
 • budgetering.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • identifiera och formulera en relevant problemställning 
 • tillsammans med andra genomföra en studie som leder till kunskapsutveckling i professionen och yrkesområdet
 • motivera fördjupningslitteratur i ämnesområdet, lämplig teoretisk utgångspunkt, modell eller perspektiv samt metodiskt tillvägagångssätt
 • analysera, tolka och värdera information samt dra slutsatser och argumentera i relation till de frågor som styrt studien och det materialet självständiga arbetet utgått från
 • med kommunikativ klarhet kunna presentera det självständiga arbetet (i grupp) i en skriftlig rapport i enlighet med ”råd och riktlinjer” för examensarbete samt en muntlig presentation inför åhörare
 • försvara det självständiga arbetet samt kritiskt granska ett annat självständigt arbete och ge konstruktiva förslag till hur arbetet skulle kunna utvecklas.

Längd: 40 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomiska begrepp
 • lagar som påverkar löpande redovisning och upprättandet av en årsredovisning
 • resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
 • upprättande av en årsredovisning i ett mindre företag
 • beräkning av nyckeltal
 • tillväxtsambandet, hävstångssambandet och Du Pont-sambandet.

Längd: 15 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • ekonomisk terminologi
 • lönsamhetskalkyler manuellt och med datorstöd
 • upprättande av resultat- och likviditetsbudget samt budgeterad balansräkning manuellt och med datorstöd
 • beräkningar av ett företags kapitalbehov samt föreslå och utvärdera olika finansieringsalternativ
 • att upprätta olika typer av investeringskalkyler manuellt och med datorstöd.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • manuella löneberäkningar
 • reseräkningar
 • bokföring av löner
 • rapporthantering
 • yrkesrollen och löneprocessen.

Längd: 20 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint)
 • rapportskrivning
 • datasäkerhet
 • GDPR, upphovsrätt, fildelning
 • pris- och kostnadskalkyler
 • resultat- och likviditetsbudget
 • investeringskalkyler
 • villkorsfunktioner
 • nyckeltalsberäkningar
 • statistiska begrepp och funktioner
 • pivottabeller och diagram.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • korrekt skriftspråk
 • analysera och argumentera
 • sammanställa och presentera information
 • besvärliga samtal.

Längd: 10 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • beskriva begreppen moder- och dotterföretag
 • redogöra för syftet med koncernredovisning
 • upprätta förvärvsanalys för hel- och delägt dotterbolag med över- och undervärden i tillgångar och skulder
 • stor tyngd på att upprätta koncernbokslut med förvärvsmetoden.

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • reskontra
 • hantera löpande bokföring 
 • rapportering 
 • periodiseringar 
 • bokslutsarbete 
 • kontoavstämningar 
 • samarbete och initiativförmåga
 • redogöra muntligt och skriftligt för frågor i LIA uppgiften. 

Längd: 50 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • kontoanalyser
 • kontoavstämningar
 • insyn i bokslut för aktiebolag med hjälp av bokslutsprogram
 • deklarationer för enskild firma, handelsbolag och aktiebolag med olika system
 • redogöra muntligt och skriftligt för frågor i LIA uppgiften.

Längd: 25 YH-poäng

Kursen innehåller följande moment:

 • beskriva sambandet mellan redovisning och beskattning
 • redogöra för lagstiftning och kompletterande normgivning inom det redovisningsrättsliga normsystemet
 • översiktligt beskriva när och hur skattemässiga justeringar ska göras
 • beskriva skatterättsliga regler på ett övergripande plan.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • redovisningskonsult
 • redovisningsekonom
 • ekonom på en ekonomiavdelning
 • ekonomiassistent
 • egenföretagare inom redovisning.

Läs mer

Uppdaterad